سیدنورالدین شاه نعمت‌الله ولی

۵۷۹

معاصر خواجه حافظ شیرازی ، دیوان اشعاری هم از ایشان موجود است. حضرت شاه نعمت‌الله ولی اهل سفر و جابجا شدن بین نقاط مختلف جهان بودند. سفرهای ایشان از شام شروع شد و به حرمین شریفین و زیارت عتبات عملیات در میانرودان و استقرار نهایی در ماهان انجامید. فرزند ایشان به دعوت بهمن شاهیان دکنی از ایران عزام هندوستان شد و در آنجا سکنی اختیار کرد. پس از طریقت که از سوی یافعی به حضرت شاه نعمت‌الله رسیده بود به هندوستان منتقل شد و پس از آن دوباره به ایران منتقل گردید.واژه‌های متعددی در قرآن مجید برای راه یعنی مبدأ حرکت به مقصد حرکت موجود است. در بدن انسان هم سبیل ، راه‌ها و صراط‌های مختلف وجود دارد. پرانا در زبان سانسکریت
محصول اختلاط دو انرژی میان زمین ‌و کیهان است که در بدن انسان و سایر جانداران به حرکت درمی‌آید.
العلم علمان، علم الادیان و علم الابدان. آناتومی و راه‌هایی که برای شناخت علم بدن‌ها وجود دارد.

مجموعه آموزه های دکتر سیدمصطفی آزمایش 

در همین رابطه بیشتر بخوانیم : 

چرایی سفر شیخ حسن بصری از جنوب غربی ایران به خراسان‌ در شمال شرقی ایران

خراسان بزرگ؛ مرکز بزرگ آموزه‌های مکتب انسان‌ساز بودا در بامیان بلخ

خراسان بزرگ قسمت سوم؛ مرکز بزرگ آموزه‌های مکتب انسان‌ساز سلوک تن و روان

خراسان بزرگ قسمت چهارم ؛ مرکز بزرگ آموزه‌های مکتب انسان‌ساز سلوک تن و روان

خراسان بزرگ قسمت پنجم ؛ مرکز بزرگ آموزه‌های مکتب انسان‌ساز سلوک تن و روان