تابوت عهد و آیت جانشینی

۱,۱۶۲

نشانه طالوت برای ایجاد همبستگی و اتحاد در میان بنی اسرائیل «تابوت عهد» است. طالوت دلات می کند که هر کس این تابوت عهد را برگرداند کسی است که لیاقت دارد تا مدیریت امور مردم (بنی اسرائیل) را برعهده گیرد. در قرآن مجید از تابوت عهد با واژه آیت نام برده شده است. ویژگی تابوت عهد (آیت) توسط منجی برای قدم نهادن در مأموریت الهی چیست؟ در این گفتار به موضوع تفرقه و سرگردانی بنی اسرائیل و دلیل صحت و حقانیت طالوت برای در دست گرفتن امور مردم پرداخته می شود.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

نشانه طالوت برای ایجاد همبستگی و اتحاد در میان بنی اسرایٔیل «تابوت عهد» است. طالوت دلالت می کند که هر کس این تابوت عهد را برگرداند کسی است که لیاقت دارد تا مدیریت امور مردم (بنی اسرایٔیل) را برعهده گیرد. در قرآن مجید از تابوت عهد با واژه آیت نام برده شده است. ویژگی تابوت عهد (آیت) توسط منجی برای قدم نهادن در مأموریت الهی چیست؟ در این گفتار به موضوع تفرقه و سرگردانی بنی اسرایٔیل و دلیل صحت و حقانیت طالوت برای در دست گرفتن امور مردم پرداخته می شود. #طالوت #تابوت_عهد #سکینه #قرآن_مجید #منجی_موعود #دکتر_سیدمصطفی_آزمایش #هارون #موسی #میراث_انبیا #آرامش #بنی_اسرایٔیل #کروبیان #آیت #نشانه_الهی #آیت #سوره_بقره

Une publication partagée par Seyed Mostafa Azmayesh (@seyed.mostafa.azmayesh) le

مجموعه آموزه های دکتر سیدمصطفی آزمایش