بیان تجربه سفر به اقلیم هشتم توسط سالکان طریق الی‌الله

۱,۱۴۵

در این گفتار درباره رابطه تن با کره خاکی نظیر دیگر اجرام ثقال و تأثیر نیروی جاذبه ناشی از مرکز کره زمین بر آن صحبت می‌کنیم.

سیاله انرژی که در بدن در حال گردش است و از دو انرژی آسمانی و زمینی نشأت می‌گیرد و در بدن در گردش و تنش قرار می‌گیرد، بدن اختری ما را تشکیل می‌دهند. این بدن انرژتیک اگر از تخته بند بدن آزاد شود اوج می‌گیرد، اگر این بدن برزخی در منجنیقی قرار گیرد که از تونل زمان پرتاب شود سر از اقلیم هشتم در می‌آورد.

این تجارب توسط سالکان به کرات بیان شده و قانونمندی آن را برای ما به‌جا گذاشته‌اند تا ما هم کمر همت سلوک در مسالک سیر تحول انشایی جوهری ببندیم و قدم در راه بگذاریم.

مقصود از «حجاب چهره جان» در غزل حافظ شیرازی چیست؟

 

 

Voir cette publication sur Instagram

 

توسط سالکان طریق الی‌الله در این گفتار درباره رابطه تن با کره خاکی نظیر دیگر اجرام ثقال و تأثیر نیروی جاذبه ناشی از مرکز کره زمین بر آن صحبت می‌کنیم. سیاله انرژی که در بدن در حال گردش است و از دو انرژی آسمانی و زمینی نشأت می‌گیرد و در بدن در گردش و تنش قرار می‌گیرد، بدن اختری ما را تشکیل می‌دهند. این بدن انرژتیک اگر از تخته بند بدن آزاد شود اوج می‌گیرد، اگر این بدن برزخی در منجنیقی قرار گیرد که از تونل زمان پرتاب شود سر از اقلیم هشتم در می‌آورد. این تجارب توسط سالکان به کرات بیان شده و قانونمندی آن را برای ما به‌جا گذاشته‌اند تا ما هم کمر همت سلوک در مسالک سیر تحول انشایی جوهری ببندیم و قدم در راه بگذاریم. مقصود از «حجاب چهره جان» در غزل حافظ شیرازی چیست؟ #تلسکوپ_هابل #اقلیم_هشتم #سلوک_تن_و_روان #سالک #حافظ_شیرازی #لسان_الغیب #دکتر_سیدمصطفی_آزمایش #عالم_قدس #شراب_طهور

Une publication partagée par Seyed Mostafa Azmayesh (@seyed.mostafa.azmayesh) le