پیام امید قاسمی برای دادخواهی دکتر نورعلی تابنده

۴۲۸
امید قاسمی یکی ازبازداشت شدگان گلستان هفتم است.
وی از مشاهدات و نگرانی هایش در دوران حصر خانگی دکتر نورعلی تابنده می گوید.
وی از مانع تراشی عده ای از خدمه در دولتسرا می گوید که با تماس با نهادهای امنیتی و انتظامی نمی گذاشتند تا علاقه مندان و پیروان دکتر نورعلی تابنده به زیارت ایشان بروند.
با هم بخشهایی از مشاهدات و گفته های ایشان را می بینیم :