بررسی ابعاد و جوانب نامه ای به کمپین دادخواهی دکتر تابنده

۱,۱۲۱

در این گفتار به بررسی ابعاد و جوانب نامه ای می پردازیم که با عنوان «اندر احوالات کمپین دادخواهی و سخنی با آقای دکتر سید مصطفی آزمایش» با امضاء «ع – الف» در شبکه های اجتماعی و در گروههای درویشی دست به دست می شود.
این نامه در حقیقت در واکنش به آغاز به فعالیت «کمپین دادخواهی دکتر نورعلی تابنده» توسط یک گروه نگاشته است اگرچه در پایان تنها یک امضاء با نام حروف مخفف به چشم می خورد اما نگارش چنین نامه ای نمی تواند کار یک شخص باشد!
هدف از نگارش چنین نامه ای از سوی نگارندگان آن چیست؟ نگارندگان آن از چه روشهایی برای متأثر کردن مخاطب بهره گیری کرده اند تا در برابر اهداف کمپین دادخواهی دکتر تابنده با هدف کشف حقیقت از دوران حصرخانگی دکتر نورعلی تابنده ملقب به مجذوبعلیشاه ذهن مخاطب را به مسایل حاشیه ای مشغول سازند تا درک حقیقت!

 

Voir cette publication sur Instagram

 

در این گفتار به بررسی ابعاد و جوانب نامه ای می پردازیم که با عنوان «اندر احوالات کمپین دادخواهی و سخنی با آقای دکتر سید مصطفی آزمایش» با امضاء «ع – الف» در شبکه های اجتماعی و در گروههای درویشی دست به دست می شود. این نامه در حقیقت در واکنش به آغاز به فعالیت «کمپین دادخواهی دکتر نورعلی تابنده» توسط یک گروه نگاشته است اگرچه در پایان تنها یک امضاء با نام حروف مخفف به چشم می خورد اما نگارش چنین نامه ای نمی تواند کار یک شخص باشد! هدف از نگارش چنین نامه ای از سوی نگارندگان آن چیست؟ نگارندگان آن از چه روشهایی برای متأثر کردن مخاطب بهره گیری کرده اند تا در برابر اهداف کمپین دادخواهی دکتر تابنده با هدف کشف حقیقت از دوران حصرخانگی دکتر نورعلی تابنده ملقب به مجذوبعلیشاه ذهن مخاطب را به مسایل حاشیه ای مشغول سازند تا درک حقیقت! #کمپین_دادخواهی_دکتر_تابنده #دکتر_نورعلی_تابنده #کمیته_حقیقت_یاب #کمپین_دادخواهی #مجذوبعلیشاه #دادخواهی #صدر_اسلام #روایات_تاریخ_اسلام #امتحان_الهی #دکتر_سیدمصطفی_آزمایش #تفتیش_عقاید #بیعت #خونخواهی #پیراهن_عثمان #درویش_گنابادی

Une publication partagée par Seyed Mostafa Azmayesh (@seyed.mostafa.azmayesh) le

فرمایشات دکتر سیدمصطفی آزمایش