پایانی بر چاه عریضه‌نویسی جمکران

۴۸۹

در این گفتار به تشریح مبحثی پیرامون غیبت و دکانی که چاه پرستان با موج سواری بر احساسات و اعتقادات تحت عنوان عریضه نویسی جهت بهره برداری های مادی به راه انداخته اند خواهیم پرداخت.
پیشتر در گفتارهای بسیاری به موضوع خرافات حکومتی اشاره کرده ام و از مصادیق بارز چنین خرافاتی «چاه عریضه نویسی جمکران» در قم بوده است.

در این روزها دست اندرکاران امور با نصب پلاکاردی نسبت به بسته شدن چاه عریضه نویسی در جمکران اطلاعرسانی کرده اند و به اذعان خود یادآور شده اند که این چاه هیچ خصوصیت ویژه ای برای برآوردن حاجات و نیازها ندارد.

باید خاطر نشان کرد که اعتقاد به چنین خرافاتی که توسط حکومت در جامعه ترویج و به آن میدان داده می شود، با سوءاستفاده از بحث «غیبت در اصل امامت» صورت می گیرد. به همین منظور با استناد به آیات قرآن مجید مواردی را اشاره خواهم کرد که براساس آن انبیاء و اولیاء الهی غیبت اختیار فرموده اند اما هرگز راه تعلیم و تربیت را بر سالکان مسدود نکرده و با اتخاذ جانشینان خود در دوران غیبت امر هدایت و ارشاد را به مربیان باطنی سپرده اند.