آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است؟ بقلم افشین ساجدی

۷۲۵

البته که پاسخگو خواهیم بود

آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است؟

به تمامی پرسشها به تدریج و نوبت پاسخ داده خواهد شد.

ابتدا مایلم خاطر نشان کنم که که ارادتمندان حضرت آقای مجذوبعلیشاه فقط و فقط همان فرمایشهای ایشان را درباره دایره اختیارات آقای دکتر آزمایش چراغ راه خود قرار میدهند و بس. نه یک کلام بیشتر و نه یک کلام کمتر. و در موارد گوناگون و در کلیه اقداماتی که توسط همقدمان دکتر آزمایش صورت میگیرد، بیهوده نبایدبه دنبال سوء نیت گشت.

لذا باید توجه داشت که اطلاق عنوان «مربی » به جناب اقای دکتر سید مصطفی آزمایش مستند به وظایفی است که از سوی دکتر نور علی تابنده مجذوبعلیشاه برعهده ایشان نهاده شده است و جلیل القدر بودن ایشان نیز بواسطۀ اختیارات گسترده ای است که متناسب با این ماموریت ها که ذیلاً به آنها اشاره می شود به ایشان واگذار شده است جناب آقای دکتر نورعلی تابنده در طول دوران پربرکت قطبیتشان به گواهی نامه های منتشره بیشترین اختیارات ممکن را که در تاریخ تصوف بیسابقه بوده است به جناب آقای دکتر سید مصطفی آزمایش واگذار کردند اختیاراتی که تا پیش از آن به هیچ شیخ یا مجازی واگذار نشده بود . اهم این اختیارات عبارتند از :

۱ – اجازه نامحدود برگزاری نماز جماعت در سراسر جهان بدون محدودیت مکانی و زمانی
۲ –  اجازه تجدید عهد
۳ – تبلیغ و ابلاغ انحصاری محتوای تصوف و عرفان ایران به مشتاقان صافی ضمیر در سراسر جهان
۴ – مبارزه دائمی با جهل و خرافه گستری
۵  – تفسیر و تشریح متون الهی و عرفانی منجلمه قرآن مجید
۶ – تربیت باطنی افرادی که نیاز به «تربیت » شدن را د رخود احساس می کنند.

آیا بنظر شما شخصیتی که قطب سلسله آرزو می کرد روزی را ببیند که همه فقرا بطور یکنواخت از شخصیت ، دانش و «تربیت» ایشان بهره مند شوند جلیل القدر نیست؟

بقلم افشین ساجدی 

 

Voir cette publication sur Instagram

 

البته که پاسخگو خواهیم بود نه آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است ؟ به تمامی پرسشها به تدریج و نوبت پاسخ داده خواهد شد ابتدا مایلم خاطر نشان کنم که که ارادتمندان حضرت آقای مجذوبعلیشاه فقط و فقط همان فرمایشهای ایشان را درباره دایره اختیارات آقای دکتر آزمایش چراغ راه خود قرار میدهند و بس. نه یک کلام بیشتر ونه یک کلام کمتر. و در موارد گوناگون و در کلیه اقداماتی که توسط همقدمان دکتر آزمایش صورت میگیرد، بیهوده نبایدبه دنبال سوء نیت گشت. لذا باید توجه داشت که اطلاق عنوان «مربی » به جناب اقای دکتر سید مصطفی آزمایش مستند به وظایفی است که از سوی دکتر نور علی تابنده مجذوبعلیشاه برعهده ایشان نهاده شده است و جلیل القدر بودن ایشان نیز بواسطۀ اختیارات گسترده ای است که متناسب با این ماموریت ها که ذیلاً به آنها اشاره می شود به ایشان واگذار شده است جناب آقای دکتر نورعلی تابنده در طول دوران پربرکت قطبیتشان به گواهی نامه های منتشره بیشترین اختیارات ممکن را که در تاریخ تصوف بیسابقه بوده است به جناب آقای دکتر سید مصطفی آزمایش واگذار کردند اختیاراتی که تا پیش از آن به هیچ شیخ یا مجازی واگذار نشده بود . اهم این اختیارات عبارتند از : ۱ اجازه نامحدود برگزاری نماز جماعت در سراسر جهان بدون محدودیت مکانی و زمانی ۲ اجازه تجدید عهد ۳ تبلیغ و ابلاغ انحصاری محتوای تصوف و عرفان ایران به مشتاقان صافی ضمیر در سراسر جهان ۴ مبارزه دائمی با جهل و خرافه گستری ۵ تفسیر و تشریح متون الهی و عرفانی منجلمه قرآن مجید ۶ تربیت باطنی افرادی که نیاز به «تربیت » شدن را درخود احساس می کنند. آیا بنظر شما شخصیتی که قطب سلسله آرزو می کرد روزی را ببیند که همه فقرا بطور یکنواخت از شخصیت ، دانش و «تربیت» ایشان بهره مند شوند جلیل القدر نیست ؟ #پاسخگو_باشید #لطفا_پاسخگو_باشید #شفاف_سازی @ali_soufi_121 @hossein_erfani_121

Une publication partagée par afshin sajedi (@afshin.sajedi) le