وظیفه مستقّل عرضه کردن چهره عرفان واقعی در جهان/ قسمت دوّم

۴۸۸

در این گفتار نگاهی داریم به نحوه انتشار، پخش و توزیع نشریه  عرفان ایران به دستور حضرت آقای رضاعلیشاه در ایران و سراسر جهان و  فشار نهادهای امنیتی به حضرت آقای محبوبعلیشاه جهت تعلیق این نشریه در سراسر جهان را مورد بررسی قرار می دهیم . همچنین به توضیح   صدور  فرمان عرضه عرفان حقیقی در جهان توسط حضرت آقای مجذوبعلیشاه به جناب آقای دکتر سید مصطفی آزمایش می پردازیم.

در همین رابطه :

وظیفه مستقّل عرضه کردن چهره عرفان واقعی در جهان/ قسمت اوّل

مجموعه آموزه های دکتر سید مصطفی آزمایش