سوم اسفند خجسته سالروز درویش

۴۳۴

سوم اسفند در میان دراویش پیرو طریقت مجذوبعلیشاهیه به روز درویش موسوم است.
این روز توسط دکتر نورعلی تابنده ملقب به مجذوبعلیشاه روز درویش نام گرفت.
دکتر نورعلی تابنده در توصیف این روز از آن به ایام الله یاد می کند و این روز را سمبل و نماد همبستگی و اتحاد دراویش بر می شمرد.
سوم اسفند روزی است که دراویش پیرو طریقت نعمت اللهی سلطانعلیشاهی گنابادی به صورت خودجوش در برابر مجلس شورای اسلامی تجمع نمودند تا اعتراض خود را با شیوه ای مسالمت آمیز به گوش نمایندگان در مجلس برسانند.
در چنین روزی دراویش گنابادی برای بیان درخواست خود و ارسال پیام و صلح و آرامش به نمایندگان در مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفتند تا بصورت خودجوش در برابر مجلس تجمع کنند.
تجمع دراویش در اعتراض به بازداشت غیرمترقبه دکتر نورعلی تابنده در یکی از دهات زادگاهشان در حوالی بیدخت گناباد و همچنین اعتراض به تخریب حسینیه های دراویش در شهرهای مختلف ایران صورت گرفت.
دکتر نورعلی تابنده که به مدت ۲٣ سال زعامت پیروان طریقت گنابادی را بر عهده داشتند، در طول این مدت بارها و بارها از سوی نهادهای اطلاعاتی – امنیتی ، سازمان تبلیغات اسلامی و اداره فرق و ادیان با القابی نظیر «قطب سیاسی طریقت گنابادی» متهم به دخالت در سیاست شده اند.
دکتر نورعلی تابنده در سخنرانی های متعدد همواره به نقش و حضور اجتماعی دراویش به عنوان عضوی از جامعه در تصمیمات مهم اشاره داشته و تصوف و مکتب فقر و درویشی را در دوران قطبیت خود از حالت انفعال و جمادی و خمودگی به حالت پویا و اثرگذار مبدل کرد.

شاید علت عمده دشمنی های حکومت و نهادهای حکومتی و حتی عده ای از به ظاهر هم مسلکان ایشان در درون سلسله مراتب طریقتی با دکتر نورعلی تابنده به دلیل همین رویکرد متفاوتش به تحولات اجتماعی باشد.
دکتر نورعلی تابنده بارها و بارها در سخنرانی های عمومی یادآور شده بود: «دراویش در دوستی مانند آب زلال و در دفاع همچون سنگ خارا هستند.»

اندیشه ها و تفکرات دکتر نورعلی تابنده پیروان راستین و مریدانش را بر آن داشته است تا هر ساله یاد و خاطره روز درویش ، سوم اسفند را گرامی داشته و هر ساله با برنامه های متعدد فرهنگی این روز را بعنوان نماد همبستگی و همدلی و اتحاد دراویش به جهانیان یادآوری کنند.