این آزادگان مصداق «الفقر فخرى» هستند

۳۷۷

هوالحق

صلح و عشق
محبت و خدمت به خلق را به مسلخ بردن !
یعنی چه ؟

 

آیت الله خامنه ای رهبر
از دل پردرد عاشق باشما دارم سخن
حقیر با واژها وعناوین حجت الاسلام وآیت الله از دید مذهبی وپیدایش وزمان استفاده ازاین عناوین که در کدام برهه تاریخ مذهبی متداول گشته اطلاعی ندارم وپرسشی هم برآن ندارم
اما به معنا لغوی آیت الله مساویست با نشانه خدا
واز آنجا که هر مخلوقی نشانه پروردگار هست میتوان کبوتر پیام آور صلح وشیر بیشه شجاعت وگرگ خونریز و سگ پاسبان وموش سالوس و … را آیت الله گفت
وآدم شاید برترین نشان و آیت خدایی بر زمین باشد
گل سرخ ومحمدی ویاس نشانی از شمیم خوش لطافت ومهر الهی است
شیر نشانی از ابهت وشجاعت وگرگ نشانی از درندگی و همه ساکن درصفت ذاتی ونشانه ازلی خویشند
ولی آدمی استعداد آ ن رادارد که بی آزارتر از کبوتر وشجاع تر از شیر ودرنده تر از گرگ ومزورتر از روباه ….باشد
حال سوال اینست شما با عنوان آیت اللهی کدام نشانه ومفهوم را نمایندگی میکنید؟
مگر دراویش مظلوم چه بد کرده اند ؟ که حق حیات آنها سلب میشود
این جماعت صلح دوست بر باورهای طریقت خویش مومن و وفادار به جوانمردی ومهر ورزی وعشق به صانع وصنعش هستند در باور واندیشه آنها نه میل به قدرت است نه میل به دل دادن به تاراج وغارت وثروت اندوزی وبالاتر نه میل به جنگ ومرده باد گفتن
این آزادگان مصداق “الفقر فخرى” اند
این جماعت خودرا فقیر در مقابل حضرت حق دانسته وبی نیاز ازهر قدرت ومالک ومدعی دیگرهستند وبا افتخار خود را فقیر خطاب کرده وادعاى بر تری بر هیچ مخلوقی راندارند ودر حسینیه ها ومجالس ذکر حق، تمرین دل بی کین داشتن وشفقت به خلق الله وخدمت بی ریاکردن درجامعه را میکنند
این صاحب دلان سازنده شاهراه عشق ورزیدن ومحبت بی پاداش کردن از ازل تا ابد اند
صوفیه وعرفای صوفی همان روندگان شاهراه عشقند که از ابتدا بتعلیم آدم ونوح وابراهیم وموسی وعیسی که درود حق برآنان باد ومحمد(ص) واولیا حق تا ابدمکلف به مهرورزی وخدمت هستند ومومن در هر شریعت هستند
چرا حسینیه های آنها را که محل نجوای عاشقانه آنها بامعشوق وادای تکلیف حق بوده راخراب کردید وحسینیه قم، حسینیه بروجرد، حسینیه اصفهان باقدمت تاریخی چرا باید تخریب وبا خاک یکسان گردد
چرا هزاران دراویش صلح جو به زندان وتبعید میروند
چرا سردار محمد راجی فرمانده جنگ وجانباز در زیر شکنجه شهید میشود
آیا آن آیت الله های کرکس صفت از ترکشهای مانده درپیکرش شرم نکردند؟
هشت سال در راه استرداد خاک وطن وحراست از ناموس درجبهه بود وترکشها وشیمیایی صدام نتوانست که شهیدش کند
واین مهم عجبا در پایتخت ام القراى کشور مسلمان می افتد
آقای خامنه ای
سردار شهید محمد راجی به گفته خود وبه شهادت اسناد مستدل از اشجع های میدان نبرد بود او که سالها درلباس سپاه خدمت کرده بود گویی گمشده ای داشت و به تفکر به این باور رسید که دیگر سپاه پاسداران جای او نیست وپیشنهادهای عدیده شغلهای نان وآب دار حکومتی رانپذیرفت و درکنکاش جستن گم شده خویش به درویشی رسید وبا مولای عاشقان حضرت مجذوبعلیشاه رحمت الله علیه بیعت ایمانی نمود
وآنگاه که شنید کوته نظران دیوسیرت قصد تعدی به حریم مولایش رادارند، همانند دوران جوانیش درجبهه ها، پای در رکاب کرده به گلستان هفتم آمد
اورا ترس معنا نداشت
نه از ترس که بر باور به آموزهای مولایش
واقتدا به عمل حسین ابن علی(ع) بارها رو به آن تیره بختان بازبان حال خویش را معرفی میکرد وباز زبان قال با آنها از عشق ومحبت میگفت اما آن کوردلان مست از شهوات دنیا
گلستان هفتم را کربلا کردند و پیکر پاک ترکش آجین او – یادگار بمب هاوخمپاره های متجاوز بیرونی – را
لاشخورصفت هائی که
رهین منت و وام دار شجاعتش در حفظ تمامی سرزمین وحیات وناموسشان بودند
، به خاک افکندند و او را به شهادت رساندند.

واسفا
وامروز جوان دلاور، درویش بهنام محجوبی را به مانند مقتدایش امام رضا(ع) مسموم وسرو قامتش را با تبر جهل برخاک افکندند
وای برچشمان نظاره گر
وای برقاتلان روندگان راه معرفت وعشق

آقای خامنه ای
آه دل درویش به سوهان ماند گر خود نبرد برنده را تیز کند

آیت الله خامنه ای
معنی دیگر آیت عبرت هست
ازسر مهر با دلی بی کینه زین همه جور وستم واززبان یک زندان جمهوری اسلامی را( به جرم درویشی)تجربه کرده از رب ودود خواهانم
شماهم ازهمه خدایگان های گذشته چون یزید وخلفای عباسی وهیتلر واستالین وقذافی
عبرت بگیریید
واز ظلم برمظلوم بترسید
والسلام

علیرضا نیکزاده دماوندی
از زندان رفته ها

نظرات طرح شده در این یادداشت الزاماً بازتاب دیدگاه اینفوصوفی نیست.