«پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت دهم

۸۲۲

به دست آمدن سنگ نقشهایی از ششهزارسال قبل ناظر بر تکنولوژی های عجیب

براساس متون کهن و سطور مندرج بر الواح سنگی، حافظان نسل و حرث آدمیزاد ـ مسافران آسمانی ـ هر بار که لازم آمده نقشه صنعتگریهای خاصی را در اثنای یک نسل در اختیار صنعتگران قرار داده اند. وجود نقوشی از تکنولوژی عجیب در الواح ششهزار قبل برهانی عینی در مورد انتقال تکنولوژی فرازمینی به زمین برای دوره هایی خاص از تاریخ و به دلایل ویژه است.

گفتاری از جناب آقای حاج دکترسیدمصطفی آزمایش : «پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت اول

گفتاری از جناب آقای حاج دکترسیدمصطفی آزمایش : «پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت دوم

گفتاری از جناب آقای حاج دکترسیدمصطفی آزمایش : «پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت سوم

گفتاری از جناب آقای حاج دکترسیدمصطفی آزمایش : «پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت چهارم

«پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت پنجم

«پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت ششم

«پارادایم و انرژی حرکتی»؛ ـ قسمت هفتم

«پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت هشتم

«پارادایم و انرژی حرکتی»؛ قسمت نهم