اثر و جنبش دادخواهی حسن صباح

۱,۰۹۲

بررسی دیدگاه های هاشم حکیم عطا (المقنع) نسبت به سلوک فردی و اجتماعی.
مقصود از «اثر » چیست؟
پیش بینی های المقنع نسبت به تحولات اجتماعی چه بود؟
نقش محمد غزالی در تئوریزه کردن حکومت دینی در دوران سلجوقیان چه بود؟
از مواضع حسن صباح و جنبشهای آزادیخواهی دوران وی چه می دانید؟

مجموعه آموزه های دکتر سیدمصطفی آزمایش

اشارات اشعار:

لسان الغیب خواجه حافظ شیرازی:

از آن به دیر مغانم عزیز می‌دارند
که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست

رودکی:

اندر بلای سخت پدید آید
فضل و بزرگمردی و سالاری

در همین رابطه : 

ماه نخشب ؛ قسمت نخست

ماه نخشب؛ قسمت دوم

ماه نخشب؛ قسمت سوم