شرکت در انتصابات ۱۴۰۰ : آری یا خیر؟

۳۵۳

حکومت ایران در طی این سالها با فشار بر تنوعهای قومی – عقیدتی – مذهبی تمام تلاش خود را بکار برد تا با ایجاد چنددستگی در میان این خرده آئینها بخشی از آن ها با خود همسو و هماهنگ نماید. از آنجمله می توان به یکی از طرایق صوفیانه نظیر طریقت گنابادی اشاره نمود. دراویش گنابادی که در طی بیش از دو دهه مسندنشینی دکتر نورعلی تابنده یکی از فعال ترین گروههای اجتماعی بشمار می رفتند و شاید بتوان گفت یکی از معدودترین گروههای که نقش به سزایی در اعتراضات مدنی نسبت به تضییع حق و تضییع عدالت داشتند، آنها نیز از گزند توطئه و ترفند حکومت برای مشارکت بخشی از جامعه شان با جنایات حکومتی و همدستی و همسویی با رژیم فاشیست آخوندی مستثنا نگشته و می بینیم پس از آنکه حکومت توانست از طریق نفوذ عوامل خودش در سلسله گنابادی نظیر نمایندگان اربعه و ایادی و عمال آنها با همکاری نهادهای امنیتی – اطلاعاتی و نظامی – انتظامی حصر خانگی دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه را از شب ٣۰ اُم بهمن ماه ۱٣۹۶ رقم بزند؛ امری که پس از دو سال سرانجام به حذف همراه با مسمومیت تدریجی دکتر نورعلی تابنده ملقب به مجذوبعلیشاه انجامید. پس از قتل خاموش دکتر نورعلی تابنده که به مصداق ترور خاموش تحت شکنجه سفید بشمار می رود، شاهد رویکرد کاملا متضاد در میان بخشی از بدنه جامعه فقری دراویش گنابادی هستیم، امری که سرانجام مصداق عینی آن در انتصابات ۱۴۰۰ خود را نشان داد. شرکت در انتصابات ۱۴۰۰ : آری یا خیر؟ قضاوت باشماست.