عیاران سیستان و پرچمداری یعقوب لیث صفار

۴۴۱

نحوه عملکرد سیستم دجال برای حکومت بر مردم چیست؟ معنی ولایت کلیه مطلقه فقیه چیست؟ مقصود از سیستم حکومتی مبتنی بر ولایت کلیه مطلقه فقیه چیست؟
از جنبش عیاران در سیستان و بلوچستان چه می‌دانید؟ نقش یعقوب لیث صفار در جنبش‌های مردمی چه بوده‌است؟

اشارات اشعار :

ابومنصور محمد بن احمد دقیقی طوسی

به دو چیز گیرند مر مملکت را
یکی پرنیانی یکی زعفرانی
یکـی زرّ نام مَلِک بَرنبشته
دگر آهن آب ‌داده یمانی

تکیه بر اختر شبگرد مکن، کاین عیار
تاج کاوش ربود و کمر کیخسرو

که زیر سلسله رفتن، طریق عیاری است

در همین رابطه بیشتر بدانیم : 

گرایش به پرچمداران جنبش‌های مردمی و بی‌اعتنایی مردم به مباحثات حجره‌ای

 

درسهایی از آموزه های دکتر سیدمصطفی آزمایش