گرایش به پرچمداران جنبش‌های مردمی

بی‌اعتنایی مردم به مباحثات حجره‌ای

۴۲۳

در این گفتار به اختصار اشاره‌ای خواهیم داشت به تلاش جوانمردانی که با تکیه بر آموز‌های انسانساز و استفاده از مغناطیس انسانی سرنوشت تاریخ را دگرگون ساختند و جنبش‌های مردمی مهمی را رقم زدند.

مجموعه آموزه های دکتر سیدمصطفی آزمایش

در همین رابطه : 

ماه نخشب ؛ قسمت نخست

ماه نخشب؛ قسمت دوم

ماه نخشب؛ قسمت سوم

اثر و جنبش دادخواهی حسن صباح

نهضت مقاومت ملی حسن صباح