قسمت یازدهم؛ رمزگشایی از دستخط دکتر نورعلی تابنده به مهندس شکرالله تابنده

۵۱۷