قسمت دوازدهم؛ تحولات سلسله فقر در دوران پسامجذوبعلیشاهی

۸۵۵

نقش آقایان دکتر محمود و دکتر نصرالله تابنده در تثبیت جایگاه آقای مهندس جذبی در دوران پسا مجذوبعلیشاهی

تهیه و تنظیم : یحیی خوشمرام 

قسمت اول؛ موضوع جانشینی