انسان مغناطیسی و پدیدهٔ «یوفو»؛ قسمت هفتم

بالگرد زمینی در سیاره سرخ

۳۳۹
وادی رَم در چه ناحیه‌ای واقع است و این منطقه چه ویژگی‌هایی دارد؟
ابزار تحقیقی برای کاوش در سیاره سرخ دارای چه خصوصیاتی باید باشد؟
اهمیت درک و شناخت نسبت به حضور اشیا پرنده فرازمینی و ارتباط آنها با تمدن و جوامع زمینیان در چیست؟

انسان مغناطیسی و پدیده “یوفو” ؛ قسمت اول

انسان مغناطیسی و پدیده «یوفو»؛ قسمت دوم

انسان مغناطیسی و پدیدهٔ یوفو؛ قسمت سوم

انسان مغناطیسی و پدیده «یوفو» ؛ قسمت چهارم

انسان مغناطیسی و پدیده «یوفو»؛ قسمت پنجم