غصب سلسله نعمت‌اللهی سلطانعلیشاهی گنابادی

گفتارهایی از مجموعه آموزه های دکتر سیدمصطفی آزمایش مربی جلیل القدر

۵۱۷

بررسی برخی از رخدادهای تاریخی دوران قطبیت حضرت‌آقای حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه.

توضیحاتی پیرامون تأسیس قطبیت شورایی همزمان با اعلان حصرخانگی حضرت‌آقای مجذوبعلیشاه و پیامدهای اسفبار آن.

نقش آقای سیدعلیرضا جذبی در دعوت فقرا به سکوت نسبت به حصرخانگی حضرت‌آقای مجذوبعلیشاه چیست؟ چه کسانی اطلاعات غلط به جناب آقای مردانی صدقعلی دادند و ایشان را به سکوت دعوت کردند؟

محتوای بیانیه نمایندگان خمسه در رد فعالیتهای دکتر آزمایش برای رفع حصر خانگی از حضرت‌آقای مجذوبعلیشاه چیست؟

در این برنامه توضیح داده خواهد شد که چگونه نمایندگان خمسه با خلع اختیارات حضرت‌آقا و غصب جایگاه ایشان از قطبیت ، تصمیمات خود را جایگزین حضرت آقای مجذوبعلیشاه کردند