یک سند تاریخی دیگر ۱۰ دیماه ۱۳۸۳ ؛ نامه دکتر نورعلی تابنده خطاب به دکتر سیدمصطفی آزمایش

۴۹۰

یک سند تاریخی دیگر ۱۰ دیماه ۱۳۸۳
پانویس به خط مبارک حضرت‌آقای مجذوبعلیشاه:

برادر مکرم آقای کتر آزمایش از زحمات شما متشکرم
نامه خصوصی که به اختیار کاتب و مخاطب است از نظر مخلص موردی ندارد بلکه مقید است که دیگران نیز از آن مطلع شوند بنابراین به اختیار شماست که اگر خواستید آنر منتشر کنید ضمن فرمایش علی (ع) را که در واقع برای ما فرمود ولی در جواب پیر و مولای خود حضرت محمد (ص) به آن حضرت عرض کرد یادآور می شوم که پرسیدند چگونه نماز می خوانی بعرض رساند (مثل اضعفهم) در واقع این پاسخ فرمایش و دستور آن بزرگواران بما در همه موارد است چون انجام خدمات الهی بمنزله نماز است ایدکم الله تعالی بتاریخ ۱۱/۴/۸۴ نورعلی تابنده مجذوبعیشاه امضاء مبارک