بیانیه دکترنورعلی تابنده مجذوبعلیشاه خطاب به دکتر سیدمصطفی آزمایش؛ چهارشنبه ۲ آبان ماه ۱۳۹۷

۵۱۹

شنبه ۵ آبان ۱۳۹۷ بیانیه ای از سوی حضرت آقای حاج دکترنورعلی تابنده ملقب به مجذوبعلیشاه خطاب به آقای دکتر سیدمصطفی آزمایش – بتاریخ چهارشنبه ۲ آبان ماه ۱۳۹۷ – بر روی شبکه های اجتماعی منتشر شد. این بیانیه از نادرترین بیانیه هایی است که در دوران حصر خانگی حضرت آقای مجذوبعلیشاه صادر شد و با صدای مبارک ایشان قرائت گردید.