۹۶ روز از حصر خانگی دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه قطب طریقت سلسله نعمت اللهی سلطانعلیشاهی گنابادی گذشت

۱,۱۷۵

جمعه ۴ خرداد ۱۳۹۷ ؛ ۲۵ می ۲۰۱۸ میلادی