۱۰۱ روز از حصر خانگی دکتر نورعلی تابنده گذشت

۷۴۱

امروز چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷  –  ۳۰ می ۲۰۱۸ میلادی : ۱۰۱ روز از حصر خانگی دکتر نورعلی تابنده مجذوبعلیشاه قطب طریقت سلسله نعمت اللهی سلطانعلیشاهی گنابادی گذشت.
چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷ ؛ ۳۰ می ۲۰۱۸ میلادی