پیام انتقاد آمیز یکی از دراویش گنابادی به بیانیه پنج امضایی

۱,۵۶۴

پیام انتقاد آمیز یکی از دراویش نعمت اللهی گنابادی به بیانیه پنج امضایی مبتنی بر انکار واقعیت حصر آقای دکتر نورعلی تابنده

نصیحت مشفقانه محمد اسماعیل صلاحی میبدی به آقایان سید علیرضا جذبی، محمد تابنده، حسینعلی کاشانی، غلام رضا هرسینی و میریونس جعفری:

در این شرایط حساس نباید بر طبل تفرقه کوبید و آب به آسیاب معاندین سلسله نعمت الللهیه گنابادی ریخت.