پاسخ دکتر مصطفی آزمایش به برخی سوالات پیرامون حصر خانگی دکتر نورعلی تابنده

۱,۰۸۲

پاسخ دکتر سید مصطفی آزمایش به برخی سوالات پیرامون نظرات حقوقدانان و کارشناسان در ارتباط با حصر خانگی آقای دکتر نورعلی تابنده – بخش اول

دکتر سید مصطفی آزمایش حقوق دان و مدیر مسئول «انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر» در ویدیویی کوتاه و در پاسخ به برخی سوالات پیرامون نظرات حقوقی حقوق دانان و کارشناسان در ارتباط با بازداشت خانگی آقای دکتر نورعلی تابنده گفت: اینکه چرا پاسخ حقوق دانان و کارشناسان سرشناس مختلف در مورد بازداشت خانگی آقای دکتر نورعلی تابنده مشابه است، درست به مانند این است که شخص بیماری پیش چند دکتر متخصص برود قطعا تشخیص دکترها و نسخه ای که برای بیمار تجویز می کنند مشابه خواهد بود چرا که همه این دکتر ها برای یک بیماری نسخه تجویز می کنند، در مورد نظرات حقوقی هم همین است، از هر حقوقدانی که این سوالات در ارتباط با حصر شود قطعا جوابها یکی خواهد بود.