سیدعلی مجتهدزاده : آیا نباید نگران وضعیت زندانیان بی پناه بود؟

۹۷۱

وقتی پس از دستگیری و در زمانی که متهمان کاملا تحت سیطره ضابطین قضایی تحت نظارت مدعی العموم بودند در مرعی و ملأ عام چنان برخوردهایی صورت پذیرفت که تنها میتوان نام آن را انتقام گیری گذاشت آیا اکنون نباید نگران وضعیت زندانیان بی پناه بود!؟