ظفرعلی مقیمی در نتیجه اعتصاب غذای تر، نزدیک به ۳۰ کیلو کاهش وزن داشته است

۹۴۲

ظفرعلی مقیمی در نتیجه اعتصاب غذای تر، نزدیک به ۳۰ کیلو کاهش وزن داشته است.