ظفرعلی مقیمی در نتیجه اعتصاب غذای تر، نزدیک به ۳۰ کیلو کاهش وزن داشته است

۱,۰۶۹

ظفرعلی مقیمی در نتیجه اعتصاب غذای تر، نزدیک به ۳۰ کیلو کاهش وزن داشته است.