بابک داد: هنوز تاوان خون ثلاث بیگناه مانده است

۹۷۲

بابک داد: دراویش بیگناه را در آگاهی شاپور قدیم شکنجه کردید، «آه مظلومیت‌شان» امروز در  شاهپور جدید اصفهان دامن‌گیرتان شده…