فشار نهادهای امنیتی به آقای دکتر نورعلی تابنده برای موضع گیری علیه دفاع تمام قد نهادهای بین المللی و وزارت امور خارجه آمریکا از درویشان گنابادی

۷۸۸

توییت مهراد جم یکی از درویشان گنابادی :