بیانیه فرزندان شهید گلگون کفن محمد یاور ثلاث

۷۸۷

بیانیه فرزندان شهید گلگون کفن محمد یاور ثلاث :

ما هیچ نماینده ای نداریم و هرگونه جمع آوری وجه خارج از اراده ما و غیر قانونی است.

به نام خدا

اینجانبان نرگس، علی ثلاث فرزندان شهید محمدیاور ثلاث از دراویش گنابادی ،چندیست مطلع گشتیم اشخاصی با اسم نمایندگان اینجانبان اقدام به دریافت مبالغی از فقرا نمودند. خدمت بزرگواران عرض می نماییم تا کنون نه تنها خواسته ای از اشخاص نداشته ایم بلکه وجهی را نیز دریافت نکردیم اقدام این اشخاص به نمایندگی از ما وجهه قانونی و شرعی ندارد و ما هیچ نماینده ای نداریم و هرگونه جمع آوری وجه خارج از اراده ما و غیر قانونی است.

علی و نرگس ثلاث