استفاده از گاز اشک‌آور و ضرب و شتم درویشان زندانی

۷۳۸

ادامه تنش در زندان فشافویه

گارد زندان تهران بزرگ برای شکستن تحصن درویشان گنابادی به پرتاب گاز اشک‌آور متوسل شده است.

به گزارش مجذوبان نور ، نیروهای گارد زندان تهران بزرگ که درویشان متحصن را از همدیگر جدا و عده‌ای از آنان را پشت درهای بسته محاصره کرده بودند برای سرکوب درویشان به پرتاب گاز اشک‌آور و حمله با باتوم متوسل شده‌اند.

خبر رسیده است که مسئولان زندان، محوطه‌ی قرنطینه را از زندانیان غیردرویش خالی کرده‌اند و شماری از درویشان را به محاصره‌ نیروهای گارد درآورده‌اند.

درویشان زندانی برای شکستن محاصره، درب سالن را شکسته‌اند تا به محاصره‌شدگان بپیوندند.

وضعیت تیپ ۳ زندان تهران بزرگ بحرانی توصیف شده است.