دکتر عمار ملکی : «مثل آنها باشیم!»

۷۲۸

دکتر عمار ملکی :

رضا خندان همسر نسرین ستوده دستگیرشد!
به او دیروز تلفن کردند که بیا اطلاعات وگرنه دستگیرت میکنیم؛ گفته احضاریه باید کتبی باشد وگرنه نمی‌آیم!
به ستوده گفتند وثیقه ۶۵۰ میلیونی بیاور تا آزاد شوی؛ گفته بیگناهم و وثیقه سنگین نمی‌آورم؛
نسرین و رضا به «قانون‌ بی‌قانونی» تن نمیدهند!
مثل آنها باشیم!