دکتر سید مصطفی آزمایش؛ دامنه فعالیتهای «انجمن جهانی پاسداشت حقوق‌بشر»

۷۷۸

سرکوب حقوق شهروندان هموطن متعلق به موزاییک اقوام و‌ادیان و افکار در ایران توسط اتاق فکر سازمان اطلاعات سپاه پاسداران صورت میپذیرد و حقوقدانان و قانون شناسان و مدافعان حقوق بشر در ارتباط با انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر همواره درصدد حفظ و گسترش ارتباطات بامجامع بین المللی ازجهت اطلاع‌رسانی میباشند.