نامه جناب آقای عزیز الله صلاحی به آقارضا تابنده

۱,۷۰۹

بسمه تعالی شانه

آقا رضا عزیزم یادگارپیر بزرگوارحضرت محبوبعلیشاه به سلامت باشند

ظاهرا نامه ای خطاب به اینجانب درفضای مجازی انتشاریافته که چون به نام خانواده تابنده مزین بود ازجهت رعایت احترام برخود لازم دانستم انرا بی پاسخ نگذارم و چون حسب مسموعات از طرف دوستان شما انتشار یافته پاسخ را به شماعرض مینمایم ؛

اینجانب دوران چهار قطب یعنی حضرت صالحعلیشاه ، حضرت رضاعلیشاه ،حضرت محبوبعلیشاه و حضرت مجذوبعلیشاه را درک نموده و مورد لطف ایشان بوده ام و نکته قابل توجه انکه رویه مرضیه اقطاب سلف که درک خدمت آنها را نموده ام درتضاد کامل با رویه ای است که این روزها از دوستانتان مشاهده میشود فلذا لازم است برای رعایت آبروی خانوادگی خود دوستانتان را نصحیت نماییدکه از این رویه که نتیجه ای جز از هم پاشیدگی و تضعیف سلسله ندارد دست بردارند.

حضرت سلطانعلیشاه مکررا درنامه های خودفرزندان حضرت سعادتعلیشاه و نیز أعقاب خویش را به این جمله که تلفیقی از آیات قران است متذکر میشدند که میفرماید؛ «فخلف من بعدهم خلف ورثوا الکتاب و اضاعوا الصلاه» ؛ (نابغه علم وعرفان چاپ سوم صفحه ٣١٩)

انشاالله شاد و پیروز و سربلندبوده و دوستانه و برادروار با فرزندی محمداسمعیل تعامل ورزید که نیت هر دو اعتلا لوا فقراست.

اول مهرماه ١٣٩٧
عزیزالله صلاحی