نامه ای که باعث شد جناب آقای عزیزالله صلاحی خطاب به رضا تابنده نامه بنویسند

۹۱۴

دیکتاتور کره شمالی یا…هم این گونه با مردم صحبت نمیکنند که دوستان و حامیان آقارضاتابنده با مردم و فقرا صحبت میکنند!