“مورچه” و “موریانه” در واقعه حضرت سلیمان نبی

۱,۱۲۰

گفتاری از جناب آقای حاج دکترسیدمصطفی آزمایش :

حضرت سلیمان نبی علیه السلام بر امور گوناگون اشراف داشت و زبان مرغان و مورچگان را از فرسنگها فاصله میشنید و درک میکرد. اما موریانه های نفوذی شیرازه سلطنت او را فرو پاشیدند. خطر موریانه های نفوذی را قرآن به نحوی هشدار آمیز بیان میفرماید.