سوء استفاده معاندین فقر جهت رخنه در صفوف واحده فقرا

۷۲۶

هو

١٢١

تا نماند این بنا را قاعده

مومنان مانندنفس واحده

برادران وخواهران گرامی

برای تشحیذ اذهان عمومی لازم است بعرض برسانم که متاسفانه معاندین فقر در صددند با سوء استفاده ازسخنان ماذون محترم و برادرمکرم جناب حاج شیخ حسینعلی کاشانی سلمه الله تعالی در صفوف واحده فقرا رخنه ایجاد نمایند.

درحالیکه علاقه قلبی و خانوادگی اینجانب به جناب اقای کاشانی برکسی پوشیده نیست و ایشان نیزهمیشه نسبت به اینجانب و خاندان ما لطف داشته اند و دوشنبه هفته گذشته نیز در حضور برادر عزیز جناب حاج محمد اقاتابنده حفظه الله و وفقه اقای کاشانی با اینجانب تلفنی مذاکره ای داشتند و نسبت به فقیر اظهارلطف فرمودند و اظهارداشتندکه انچه به ایشان در مورد برادر عزیز و ماذون محترم جناب اقای ازمایش سلمه الله تعالی نسبت میدهند کذب محض است و ایشان درسخنرانی هرگز نسبت به اقای ازمایش بدگویی نفرموده اند و ابدا در سخنانشان در موردتفسیر قران و غیره نظر به اقای ازمایش نداشته اند و این چند سطر به پیشنهاد برادر عزیز اقای حاج محمداقاتابنده جهت استحضار و تنویرافکار عمومی قلمی گردید.

متحدجانهای مردان خداست ؛والسلام

٢۴بهمن ماه ١٣٩٧-بنده کمترین ؛محمداسمعیل صلاحی

 

 

View this post on Instagram

 

هو ١٢١ تانمانداین بناراقاعده -مومنان مانندنفس واحده برادران وخواهران گرامی برای تشحیذاذهان عمومی لازم است بعرض برسانم که متاسفانه معاندین فقر درصددندباسوء استفاده ازسخنان ماذون محترم وبرادرمکرم جناب حاج شیخ حسینعلی کاشانی سلمه الله تعالی درصفوف واحده فقرارخنه ایجادنماینددرحالیکه علاقه قلبی وخانوادگی اینجانب به جناب اقای کاشانی برکسی پوشیده نیست وایشان نیزهمیشه نسبت به اینجانب وخاندان ما لطف داشته اندودوشنبه هفته گذشته نیز درحضوربرادرعزیزجناب حاج محمداقاتابنده حفظه الله ووفقه اقای کاشانی بااینجانب تلفنی مذاکره ای داشتندونسبت به فقیراظهارلطف فرمودندواظهارداشتندکه انچه به ایشان درموردبرادرعزیزوماذون محترم جناب اقای ازمایش سلمه الله تعالی نسبت میدهند کذب محض است وایشان درسخنرانی هرگز نسبت به اقای ازمایش بدگویی نفرموده اندوابدادرسخنانشان درموردتفسیرقران وغیره نظربه اقای ازمایش نداشته اندواین چندسطربه پیشنهادبرادرعزیزاقای حاج محمداقاتابنده جهت استحضاروتنویرافکارعمومی قلمی گردید متحدجانهای مردان خداست ؛والسلام ٢۴بهمن ماه ١٣٩٧-بنده کمترین ؛محمداسمعیل صلاحی

A post shared by هو١٢١-محمد اسمعیل صلاحی (@mohammadesmaeelsalahi) on