فرمایشات آقای حاج دکترنورعلی تابنده مجذوبعلیشاه ؛ صبح سه شنبه ۱۴ اسفندماه۹۷ دولتسرا

۷۷۱

فرمایشات حضرت آقای حاج دکترنورعلی تابنده مجذوبعلیشاه ارواحنافداه

صبح سه شنبه ۱۴ اسفندماه ۹۷ در دولتسرا