اطلاعیه – اینفوصوفی

۸۳۹

إن الذین کفروا ینفقون اموالهم لیصدوا عن سبیل الله فسینفقونها ثم تکون علیهم حسرتا ثم یغلبون. کافران اموالی را که در اختیار گرفته اند ( مثلا بیت المالی که بالا کشیده اند)هزینه می‌کنند تا راه مردم را بسوی خدا سد نمایند و مسدود سازند ( مثلا فیلترینگ کنند و هک کنند و فیک نیوز بازی دراورند…) اما نتیجه ای جز حسرت و درهم شکسته شدن، از نیرنگهایشان نصیبشان نخواهد شد. کاربران دردمند و خبیر « اینفو صوفی»… به اطلاع شما میرسانیم که چهره های ناشناس در حال دست اندازی در فضای مجازی و دست ‌و پا زدن برای مسدود کردن راه ارتباطی مراجعان به خبرگزاری اینفوصوفی هستند. ازجمله شب گذشته بیش از صدوشصت حمله درعرض فقط ده دقیقه روانه این سایت شد. همکاران اینفوصوفی با آمادگی هرچه بیشتر مهیای دفاع از خبررسانی آزاد و غیرآغشته به اغراض حکومتی می‌باشد و باکی ازاین قبیل هوچیگریهای کودکانه ندارند و درعین حال از ابراز علاقه و اظهار اعتماد شما دوستان مهربان وکاربران گرامی احساس دلگرمی می‌کنند