بیش از شصت روز از حصر خانگی حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده میگذرد و از شرایط ایشان بی خبر هستیم

۱,۷۴۴

از کی تا حالا امثال کانالهای خبرگزاری صوفیه و فرقه نیوز تبدیل به کانالهای رسمی اهل تصوف شده که به قول خود هزاران مخاطب درویش دارند و با بزرگان همکاری میکنند؟

 

آنها که تا چندی پیش بدترین بی اهانتی ها را به تصوف و بزرگان این مکتب نورانی میکردند, امروز کاسه داغتر از آش شده و با گریبان چاک دادن ابراز دلسوزی برای سلسله نعمت‌اللهی سلطان علیشاهی گنابادی و بزرگان سلسله میکنند. از کی تا حالا امثال کانالهای خبرگزاری صوفیه و فرقه نیوز تبدیل به کانالهای رسمی اهل تصوف شده که به قول خود هزاران مخاطب درویش دارند و با بزرگان همکاری میکنند؟

همانها بودند که به حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوب علیشاه تهمت و بی اهانتی میکردند که ایشان تناقض در حرف و عمل دارد و مهمل بافی میکردند که سلسله نعمت‌اللهی سلطان علیشاهی گنابادی هیچ ارتباطی با تصوف ندارد

و با بی شرمی تمام اقطاب گرامی سلسله نعمت‌اللهی سلطان علیشاهی گنابادی را مسخره و با ساختن جک ها مورد تمسخر و خنده قرار میدادند

 

 

 

 

این شیاطین حقه باز که امروز برای مشایخ ابراز دلسوزی میکنند, چندی پیش تهمت غلو به این بزرگان میزدند و میگفتند که ایشان از هر روشی استفاده میکنند برای جذب افراد و برای این کار حتا حاضر هستند که روشی را که مغضوب و منفور خداوند و پیامبر اسلام هست اتخاذ کنند

و مهمل میبافتند و دیدگاه قطب بزرگوار حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوب علیشاه را بر خلاف قرآن مینامیدند و به خیال پوچ خود از ایشان ایراد میگرفتند.

آیا فراموش کردید؟ همین ها بودند که حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوب علیشاه و پیروان ایشان را منحرف میخواندند و به وسعت این افکار شیطانی خود را منتشر میکردند

حال که پیروان تصوف از شرایط و سلامتی مولای بزرگوار حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده مجذوب علیشاه بی خبر هستیم, آیا درست است که اخبار درون منزل ایشان را از همین رسانه های شیطانی دریافت کنیم؟ آیا قول قرار این رسانه ها را میشود باور کرد؟ آیا وقتی سخن از خبر های خوب میکنند, منظورشان خبر های خوب برای کیست؟

آیا وجدان ما و تاریخ آیندگان در مورد ما چگونه قضاوت میکند؟ ما که شکار خرافات خود شدیم, گول شیاطین را خوردیم, و مولایمان را در چنگ اژدهای خون خوار رها کردیم و زیر لحاف صبر پیشه نمودیم

آیا وجدان ما و تاریخ آیندگان در مورد ما چگونه قضاوت میکند؟ ما که شکار خرافات خود شدیم و گول شیاطین را خوردیم و به آنها اجازه دادیم که بین فقرا تفرقه بیندازند و مولایمان را در چنگ اژدهای خون خوار رها کردیم و زیر لحاف صبر پیشه نمودیم

بیش از شصت روز از حصر خانگی حضرت آقای حاج دکتر نورعلی تابنده میگذرد و از شرایط ایشان بی خبر هستیم