چند پرسش در خصوص جایگاه قانونی و نحوۀ عملکرد خبرگزاری صوفیه؛ بقلم یحیی خوشمرام

۷۳۲

در صفحات بعد “رونوشت آیین نامه تاسیس و نحوه فعالیت خبرگزاریهای غیر دولتی” هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۵/۲/۱۳۸۴ جهت اطلاع عموم فقراء تقدیم می گردد.
لطفا جهت پاسخ به پرسشهای ذیل به متن قانون فوق الذکر مراجعه فرمایید
آیا فعالیتهای کانال تلکرامی موسوم به خبرگزاری صوفیه “قانونی” است ؟
آیا خبرگزاری صوفیه یک خبرگزاری “قانونی” وبه “ثبت” رسیده است ؟ (مادۀ ۲)
اگر این خبرگزاری “قانونی” و “ثبت” شده است، آیا مدیر مسئول و صاحب یا صاحبان امتیاز حائز شرایط مصرح در بند ۸ این قانون هستند ؟
آیا این خبرگزاری می تواند رونوشت امتیاز نامۀ خود را منتشر کند؟
آیا این خبرگزاری از بودجۀ دولتی استفاده می کند ؟
آیا فعالیتهای این خبرگزاری هیچگاه ناقض بند ۶ مادۀ سوم بوده است ؟
بند ۶ مادۀ ۳ هرگونه فعالیت خبرگزاری جهت ایجاد اختلاف میان اقشار جامعه به ویژه از طریق طرح مسائل و اختلافات مذهبی، نژادی و قومی ممنوع است
آیا خبرگزاری صوفیه هیچگاه مفاد ماده ۶ آیین نامه را اجرا کرده است ؟ ماده ۶: موظف است پاسخ یا توضیح اشخاص حقیقی یا حقوقی در خصوص مطالب مندرج در ارتباط با آن‌ها را حداکثر ظرف ۲۴ ساعت پس از دریافت، منتشر نماید
و سوال آخر اینکه آیا خبرگزاری صوفیه به قوانین کشوری وفادار است ؟

 

View this post on Instagram

 

هو ۱۲۱ چند پرسش در خصوص جایگاه قانونی و نحوۀ عملکرد خبرگزاری صوفیه در صفحات بعد “رونوشت آیین نامه تاسیس و نحوه فعالیت خبرگزاریهای غیر دولتی” هیات وزیران در جلسه مورخ ۲۵/۲/۱۳۸۴ جهت اطلاع عموم فقراء تقدیم می گردد. لطفا جهت پاسخ به پرسشهای ذیل به متن قانون فوق الذکر مراجعه فرمایید آیا فعالیتهای کانال تلکرامی موسوم به خبرگزاری صوفیه “قانونی” است ؟ آیا خبرگزاری صوفیه یک خبرگزاری “قانونی” وبه “ثبت” رسیده است ؟ (مادۀ ۲) اگر این خبرگزاری “قانونی” و “ثبت” شده است، آیا مدیر مسئول و صاحب یا صاحبان امتیاز حائز شرایط مصرح در بند ۸ این قانون هستند ؟ آیا این خبرگزاری می تواند رونوشت امتیاز نامۀ خود را منتشر کند؟ آیا این خبرگزاری از بودجۀ دولتی استفاده می کند ؟ آیا فعالیتهای این خبرگزاری هیچگاه ناقض بند ۶ مادۀ سوم بوده است ؟ بند ۶ مادۀ ۳ هرگونه فعالیت خبرگزاری جهت ایجاد اختلاف میان اقشار جامعه به ویژه از طریق طرح مسائل و اختلافات مذهبی، نژادی و قومی ممنوع است آیا خبرگزاری صوفیه هیچگاه مفاد ماده ۶ آیین نامه را اجرا کرده است ؟ ماده ۶: موظف است پاسخ یا توضیح اشخاص حقیقی یا حقوقی در خصوص مطالب مندرج در ارتباط با آن‌ها را حداکثر ظرف ۲۴ ساعت پس از دریافت، منتشر نماید و سوال آخر اینکه آیا خبرگزاری صوفیه به قوانین کشوری وفادار است ؟؟؟

A post shared by یحیی خوشمرام (@yahya.khoshmaram) on

 نظرات طرح شده در این یادداشت الزاماً بازتاب دیدگاه اینفوصوفی نیست.