«واکاوی میکروخبرگزاری معاند ضدصوفیه» ؛ بقلم بانو شرمان بهشتی

۷۷۸

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Sharmane Behechti (@sharmane121) on

 نظرات طرح شده در این یادداشت الزاماً بازتاب دیدگاه اینفوصوفی نیست.