علت نامه تبریک محمد اسماعیل صلاحی به آقای مهندس جذبی در ابتدا و سپس تغییر نظر وی + سند

۱,۱۵۲

هو

١٢١

لازم است به اطلاع عموم برادران برسانم که نامه تبریک فقیربه آقای مهندس جذبی از این جهت صادرگردیدکه اطلاع ازچند و چون قضایای رخ داده در اول تیرماه که منجربه «معرفی موقت» آقای جذبی شد نداشتم، اگر چه این معرفی برایم جای سوال داشت، چرا که بندگان حضرت آقای حاج دکترنورعلی تابنده هفتم آبانماه ١٣٩۶ درجلسه خصوصی نامی از آقای جذبی برده و بعد از نگارش نامه اینجانب به حضرت مولا مورخه ١۶ آذرماه ١٣٩۶بندگان حضرت مولا در جلسه خصوصی ٢٣دیماه١٣٩۶ تصمیم قطعی خود رامبنی بر انصراف ازموضوع آقای جذبی باینجانب اعلام فرمودند.

بعد از آگاهی از وقایعی که در اول تیرماه اتفاق افتاده تازه متوجه زوایای مختلف این معرفی شدم تا آنکه چند روز بعدنامه جدیدی باینجانب واصل شد و ماجرا را کلا تغییر داد و به مسیر صحیح و اصلی قبلی خود بازگرداند. لاجرم تبریک خود را پس گرفته و آن نامه تبریک سالبه بانتفا موضوع میباشد

۱۴شهریورماه ١٣٩٧ 
محمداسمعیل صلاحی

https://t.me/infosufi/4174