محکومیت رژیم ایران در چهل‌و‌دومین اجلاس شورای حقوق‌بشر

۸۰۲

در چهل‌و‌دومین اجلاس شورای حقوق‌بشر بار دیگر رژیم ایران محکوم شد.

در جریان اجلاس امسال شورای حقوق‌بشر ملل ‌متحد که از ۱۰سپتامبر شروع شده و تا ۲۸سپتامبر به مدت ۳هفته در ژنو ادامه دارد، ۵سازمان حقوق‌بشری دارای رتبه مشورتی ملل متحد، بیانیهٔ مشترکی را با عنوان «سازمان ملل ‌متحد باید علیه عاملان قتل‌عام ۱۹۸۸ اقدام کند» به ثبت رساندند.

در این بیانیهٔ از جمله آمده است:

« در تابستان ۱۳۶۷، حکومت ایران ۳۰۰۰۰زندانی سیاسی را بر اساس فتوایی از ولی‌فقیه رژیم ایران، خمینی قتل‌عام کرد. فرمان وی حکم به اعدام همه زندانیان سیاسی وابسته به سازمان مجاهدین خلق می‌کرد که به این سازمان وفادار بودند. “کمیته‌های مرگ” در سراسر ایران تشکیل شد تا زندانیان سیاسی را که حاضر نمی‌شدند عقاید خود را انکار کنند به دست جوخه‌های اعدام بسپارد. زندانیان سیاسی وابسته به سایر گروهها حدود یک ماه بعد در موج دوم اعدام شدند. قربانیان مخفیانه در گورهای جمعی دفن شدند».

بیانهٔ ۵سازمان غیردولتی خاطرنشان می‌کند:

« تحقیقات یک سازمان غیردولتی مستقر در لندن به نام عدالت برای قربانیان قتل‌عام۱۹۸۸ در ایران از هویت ۸۷عضو کمیته‌های مرگ پرده برداشته. که بسیاری از آنها هم‌چنان مقام‌های بالایی را در قضاییه یا دولت ایران دارند. از جمله:

• رئیس قوه قضاییه: ابراهیم رئیسی در قتل‌عام ۶۷ عضو کمیسیون مرگ تهران بود. وی در مارس سال۲۰۱۹رئیس قوه قضاییه رژیم ایران شد.

• وزیر دادگستری رژیم: علیرضا آوایی در قتل‌عام ۶۷ دادستان دزفول و عضو کمیسیون مرگ بود. او اکنون وزیر دادگستری رژیم ایران است.

• معاون رئیس مجلس: عبدالرضا مصری عضو کمیسیون مرگ در قتل‌عام ۶۷ در کرمانشاه بود. وی در ماه مه سال۲۰۱۹ معاون رئیس مجلس شد.

• مشاور رئیس قوه قضاییه: مصطفی پورمحمدی عضو کمیسیون مرگ تهران بود. او از سال۲۰۱۸(۱۳۶۷) مشاور رئیس قوه قضاییه است.

• نایب‌رئیس دیوان عالی رژیم: حسینعلی نیری، در قتل‌عام ۶۷ رئیس کمیسیون مرگ تهران بود. وی هم‌اکنون رئیس دیوان عالی قضات و نایب‌رئیس دیوان‌عالی رژیم ایران است.

• قاضی دیوان عالی: علی رازینی در جریان قتل‌عام ۶۷ در کمیسیون مرگ تهران شرکت داشت. وی اکنون رئیس شعبه۴۱دیوان عالی رژیم ایران است».