تنی چند از درویشان گنابادی موفق به دیدار با دکترنورعلی تابنده شدند

۱,۱۴۹

به گزارش خبرگزاری مهر تابنده، صبح روز، دوشنبه ۱۳ آبان ماه ۱۳۹۸ ، در پی درخواست خبرگزاری مهرتابنده به مدیرمسئولی جناب آقای مسعود رخشان از آقای دکتر حسینعلی تابنده و پزشکان، تنی چند از فقرا خدمت جناب آقای حاج دکتر نورعلی تابنده ملقب به مجذوبعلیشاه قطب طریقت نعمت اللهی سلطانعلیشاهی گنابادی شرف حضور پیدا کرده و به زیارت ایشان نائل گردیدند.