رفع نگرانی از وضعیت سلامت آقای دکتر نورعلی تابنده ملقب به مجذوبعلیشاه

۱,۴۷۶

فرمایشات جناب آقای مهندس حاج سیدعلیرضا جذبی ثابتعلیشاه در خصوص سلامتی   آقای حاج دکتر نورعلی تابنده  مجذوبعلیشاه

 صبح دوشنبه ۱۳ آبان ماه ١٣٩٨