مرکز حس مشترک در مغز و کارکرد آن

۹۸۵

در این مبحث به مرکز حس مشترک در مغز انسان پرداخته می شود و چگونگی عملکرد آن مورد اشاره قرار می گیرد.

در این گفتار تفاوت میان مشاهدات حسی از طریق حواس پنجگانه با مشاهدات فراحسی از طریق بازکردن چشم سوم تشریح می گردد.

مجموعه آموزه های دکتر سیدمصطفی آزمایش