گواهی تطبیقی عرفا و بوداییان در مورد اقلیم هشتم

۶۹۱

در مکتب خراسان سالکان قائل به وجود اقلیم هشتم هستند. روان پاک شخصی که به درجات اعلی سیرتحول جوهری رسیده، بی‌درنگ از تونل زمان عبور می‌کند و در آنسوی تونل در اقلیم هشتم حضور می‌یابد. سالکان در حالت مراقبه عمیق نیز از بدن عنصری منخلع می‌شوند و به ملاقات با سالکان اقلیم هشتم نائل می‌آیند.
بوداییان نیز به همین امر اشاره و اذعان دارند.
توضیحاتی پیرامون بیندو قطره‌ای به عظمت اقیانوس.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

در مکتب خراسان سالکان قائل به وجود اقلیم هشتم هستند. روان پاک شخصی که به درجات اعلی سیرتحول جوهری رسیده، بی‌درنگ از تونل زمان عبور می‌کند و در آنسوی تونل در اقلیم هشتم حضور می‌یابد. سالکان در حالت مراقبه عمیق نیز از بدن عنصری منخلع می‌شوند و به ملاقات با سالکان اقلیم هشتم نائل می‌آیند. بوداییان نیز به همین امر اشاره و اذعان دارند. توضیحاتی پیرامون بیندو قطره‌ای به عظمت اقیانوس. #بیندو #آجنا_چاکرا #چشم_سوم #بودا #سالک #دکتر_سیدمصطفی_آزمایش #حافظ_شیرازی #خال_هندو

Une publication partagée par Seyed Mostafa Azmayesh (@seyed.mostafa.azmayesh) le

مجموعه آموزه های دکتر سیدمصطفی آزمایش