اطلاعیه شماره ۳ کمپین دادخواهی دکتر نورعلی تابنده

۳۹۹

توجه! توجه!
هدف ما صرفا روشنگری در مورد وقایعی است که در رابطه با جناب آقای دکتر نورعلی تابنده در دوسال و نیم آخر (یعنی از واقعه گلستان تا سوم دی ۱۳۹۸) صورت گرفت. ما خواهان افشای آمرین و عاملین مستقیم و دست اندرکاران میدانی این فجایع هستیم.
لذا استدعا میشود از طرح مطالب جانبی و تسویه حسابهای شخصی پرهیز شود تا ناخواسته به این مطالبه برحق ضربه وارد نشود و بتواند مسیر صحیح خود را طی کند.
در عین حال این درخواست دادخواهی صرفاً در فضای سایبری صورت میگیرد و از هر حرکت در خارج از فضای سایبری (حتی قانونی و مسالمت آمیز از قبیل تجمع های خیابانی، تظاهرات خیابانی، اعتصابات مختلف، راهپیمایی و…) اجتناب مینمائیم و هشدار میدهیم که رویکرد به اینگونه اقدامات دامی است که معاندین در پی پهن کردن آن هستند تا این حرکت دادخواهانه را عقیم کنند و بدین ترتیب از افشای مطالبی که به ضرر آنهاست جلوگیری شود.

 

Voir cette publication sur Instagram

 

🔵 اطلاعیه شماره ۳ #کمپین_دادخواهی_دکتر_تابنده توجه! توجه! هدف ما صرفا روشنگری در مورد وقایعی است که در رابطه با جناب آقای دکتر نورعلی تابنده در دوسال و نیم آخر (یعنی از واقعه گلستان تا سوم دی ۱۳۹۸) صورت گرفت. ما خواهان افشای آمرین و عاملین مستقیم و دست اندرکاران میدانی این فجایع هستیم. لذا استدعا میشود از طرح مطالب جانبی و تسویه حسابهای شخصی پرهیز شود تا ناخواسته به این مطالبه برحق ضربه وارد نشود و بتواند مسیر صحیح خود را طی کند. در عین حال این درخواست دادخواهی صرفاً در فضای سایبری صورت میگیرد و از هر حرکت در خارج از فضای سایبری (حتی قانونی و مسالمت آمیز از قبیل تجمع های خیابانی، تظاهرات خیابانی، اعتصابات مختلف، راهپیمایی و…) اجتناب مینمائیم و هشدار میدهیم که رویکرد به اینگونه اقدامات دامی است که معاندین در پی پهن کردن آن هستند تا این حرکت دادخواهانه را عقیم کنند و بدین ترتیب از افشای مطالبی که به ضرر آنهاست جلوگیری شود. اطلاعیه شماره ۱ برگزارکنندگان کمپین دادخواهی دکتر نورعلی تابنده اطلاعیه شماره ۲ کمپین دادخواهی دکتر نورعلی تابنده 🔷@info.sufi

Une publication partagée par اینفوصوفی (@info.sufi) le

اطلاعیه شماره ۱ برگزارکنندگان کمپین دادخواهی دکتر نورعلی تابنده