تلاش هرسینی برای عادی سازی «سوء قصد به جان اقطاب سلسه گنابادی» علی رغم هشدارهای دکتر نورعلی تابنده

۷۰۸

در این کلیپ عادی سازی غلامرضا هرسینی نسبت به «سوء قصد بر جان بزرگان و اقطاب سلسه جلیله گنابادی نعمت اللهی» را ببینید و مقایسه کنید با فرمایشات و هشدار دکتر نورعلی تابنده پیرامون همین مساله در حقیقت غلامرضا هرسینی در این فایل می گوید که ادعای حضرت آقای دکتر نورعلی تابنده «مجذوبعلیشاه» در ارتباط با «سوء قصد بر جان بزرگان و اقطاب سلسه جلیله گنابادی نعمت اللهی»، دروغ است و به دلیل علاقه به اقطاب و بزرگان است! خودتان ببینید و قضاوت کنید!